Projekty

V období 2016-2018 je sociální služba Azylový dům  SKP HOPO zapojena v projektu

PODPORA VYBRANÝCH

DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

V KRAJSKÉ SÍTI SOCIÁLNÍCH

SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

Projekt je zaměřen na zajištění dostupnosti poskytování a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období 2016 – 2018 a je spolufinancován Evropskou unií.

 

Budování kapacit a profesionalizace SKP HOPO

Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU. 

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice zahájilo 1. 9. 2016 dvouletý projekt financovaný z operačního programu Zaměstnanost.

CÍLEM projektu je zvýšit efektivnost hospodaření a důvěryhodnost organizace SKP HOPO prostřednictvím profesionalizace FR a PR, zvýšit kvalitu managementu prostřednictvím aktualizace strategických dokumentů, vytvořit strategický plán s provázaností na provozní aktivity organizace a zvýšit kvalitu služeb prostřednictvím hodnocení zpětných vazeb zaměstnanců, klientů a všech zainteresovaných stran a vyhodnocování kvantitativních i kvalitativních parametrů služby.

CÍLOVOU SKUPINOU projektu jsou zaměstnanci organizace SKP HOPO. Do projektu bude je zapojeno 15 zaměstnanců organizace, kteří se průběžně účastní jednotlivých klíčových aktivit. Zejména se bude jednat o týmovou spolupráci při tvorbě klíčových dokumentů, jako jsou strategický plán, fundraisingový a PR plán, či tvorba metodik.

Projekt je realizován prostřednictvím 5 klíčových aktivit, jejichž nejvýznamnějšími VÝSTUPY jsou:

 • strategický plán na období 5 let
 • fr plán na rok 2017 a 2018
 • metodika práce FR
 • pr plán na rok 2017 a 2018
 • metodika práce PR
 • aktualizované webové stránky s vazbou na FR aktivity
 • formalizované individuální plány
 • metodika hodnotícího pohovoru
 • metodika práce s dobrovolníky
 • metodika získávání zpětné vazby od klientů
 • metodika získávání zpětné vazby od odborných partnerů a třetích stran

KONTAKT:

Ing. Iveta Čepeláková, MBA, Ph.D., e-mail: iveta.cepelakova@seznam.cz, tel.: 739 088 805

Ing. Radmila Pelnařová, e-mail: pelnarova@skphopo.cz, tel.: 723 200 849

Prevence kriminality SKP HOPO

 

Tento projekt financuje hl.m. Praha v rámci městského programu ” Prevence kriminality”.

Název projektu:

PREVENCE KRIMINALITY

 

CÍLEM PROJEKTU

je vytvoření a posílení sociálně zdravého životního postoje a zásad slušného chování jako prevence sociálně-patologického jednání u nezletilých, ubytovaných s osobami o ně pečujícími v azylovém domě Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice (dále jen SKP HOPO).

PROSTŘEDKEM

je intenzivní kontakt s dětmi, při zapojení rodičů, nabízející alternativní způsob využití volného času, při kterém se vytvoří a prohloubí vztah důvěry mezi pracovníky SKP HOPO a rodinami s dětmi a aktivizuje se potenciál dětí i rodičů k sociálně zdravému způsobu života.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Děti a mládež ve věku od 5 do 18 let (převažující věková skupina od 8 do 14 let), které jsou se svými rodiči ubytovány v azylovém domě SKP HOPO.

Realizované projekty

Posílení stability a rozvoj organizace SKP HOPO

Tento projekt financuje Operační program Praha – Adaptabilita.

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice v období 1. 7. 2013 až 31. 12. 2014 úspěšně realizovalo projekt z operačního programu Praha Adaptabilita.

CÍLEM projektu byla stabilizace a další rozvoj organizace SKP HOPO v oblasti poskytování sociální služby zaměřené na sociální začleňování cílové skupiny (tj. především příslušníci etnických minorit, osoby bez přístřeší, osoby se zdravotním postižením) založené na zvýšení profesionality našich zaměstnanců (sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, odborných pracovníků), jejich podpoření a motivace v další práci. Prostředkem k dosažení cíle bylo komplexní odborné vzdělávání pracovníků, podpoření osobního a profesního rozvoje manažerů, vytvoření pracovní pozice fundraisera vč. nastartování fundraisingových aktivit a v neposlední řadě vytvoření strategického a fundraisingového plánu organizace.

Do projektu bylo zapojeno 17 zaměstnanců organizace, kteří se průběžně účastnili plánovaných interních, externích či rekvalifikačních kurzů, odborných seminářů, konferencí a stáží.

Projekt byl realizován ve čtyřech rovinách:

(1) odborné vzdělávání soc. pracovníků a pracovníků v soc. službách, mj. v návaznosti na vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

(2) vzdělávání managementu s cílem posílit jejich manažerské dovednosti tak, aby vedení organizace bylo efektivní, tvůrčí a pro všechny zaměstnance motivující; do této části projektu bylo rovněž zařazeno vzdělávání odborných pracovníků s cílem zvýšení jejich profesionality jako zásadních podpůrných nástrojů managementu;

(3) vytvoření a podpora fundraisingových aktivit;

(4) příprava a vytvoření strategického plánu jako hlavního pilíře rozvoje naší organizace.

Realizace projektu byla náročná z hlediska skloubení vzdělávacích aktivit podpořených zaměstnanců a provozu organizace a určitý čas bude také potřeba pro aplikaci nově nabytých znalostí a dovedností do praxe. Projekt byl však velkým přínosem jak pro zaměstnance, tak pro samotnou organizaci. Zvýšení odbornosti, profesního sebevědomí a motivace zaměstnanců spolu s nastavením fundraisingových aktivit a nové strategie naše Středisko křesťanské pomoci v Horních Počernicích stabilizují a dále rozvíjí.

KONTAKT:

Ing. Radmila Pelnařová
pelnarova@skphopo.cz
tel: 723 200 849

Ing. Iveta Čepeláková
iveta.cepelakova@seznam.cz
tel: 739 088 805

Začleňování osob na trh práce

Tento projekt financuje Operační program Praha – Adaptabilita.

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Základní údaje o projektu:

Název operačního programu: OP Praha Adaptabilita
Název prioritní osy: Podpora vstupu na trh práce
Poskytovatel: Hlavní město Praha
Výše dotace:5 734 485,14Kč
Datum realizace projektu: 01. 01. 2013 – 31. 12. 2014
Doba trvání v měsících: 24

Projekt Začleňování osob na trh práce zaměstnával od ledna 2013 do prosince 2014 osoby znevýhodněné na trhu práce a pomáhal jim tak zlepšit jejich současnou situaci a zvýšit jejich šance na získání a udržení pracovního místa. Cílovou skupinou projektu byly národnostní menšiny a osoby po, nebo ve výkonu trestu.

Práce s uživateli byla zaměřena na následující cíle:

 • Rozvoj a prohloubení návyků a dovedností potřebných k nalezení a udržení pracovního místa
 • Odstranění osobních překážek, které osobám z cílové skupiny brání v získání a udržení si pracovního místa
 • Zlepšení orientace cílové skupiny v požadavcích a nabídce trhu práce
 • Získání pracovní zkušenost
 • Získání zkušenost s efektivním hledáním uplatnění na trhu práce

 K naplnění cílů projektu sloužily následující klíčové aktivity:

 • Diagnostika a vytvoření individuálního plánu
 • Přípravné období
 • Podporované zaměstnání
 • Skupinové a individuální vzdělávání

Průběh zapojení uživatelů do projektu:

První aktivitou projektu byl Nábor, v rámci kterého byli potenciální uživatelé oslovováni nabídkou projektu a seznamováni s jeho obsahem. Bylo osloveno celkem 178 lidí: 60 uživatelů našeho azylového domu; 115 lidí, žijících v Praze mimo náš azylový dům, kteří přišli na základě doporučení pracovníků spolupracujících úřadů městských částí, úřadů práce a také na základě doporučení známých, kteří byli již v projektu zapojeni. V Psychiatrické léčebně Bohnice byli osloveni 3 lidé.

Ze 178 oslovených absolvovalo 144 lidí „náborový pohovor“ v jehož průběhu byli zájemci podrobně seznámeni s tím, co jim může projekt nabídnout, jaký je průběh jednotlivých aktivit a jaké jsou podmínky účasti v projektu. Sociální pracovník projektu a vedoucí podporovaného zaměstnání také zjistili, zda zájemce spadá do cílové skupiny a zda jeho zapojení do aktivit projektu odpovídá zaměření projektu.

Ze 144 zájemců, kteří absolvovali „náborový pohovor“ jich postoupilo 103 (na základě vlastního zájmu a s ohledem na příslušnost k cílové skupině) do další fáze projektu, ve které sociální pracovník projektu provedl se zájemci „diagnostický pohovor“.  Cílem diagnostického pohovoru bylo komplexní posouzení pracovní situace uživatele s cílem jeho dalšího zapojení do aktivit projektu. 97 z nich následně pokračovalo v účasti v projektu a ve spolupráci se sociálním pracovníkem si sestavilo individuální plán zaměřený na získání pracovního místa.

51 lidí začalo svůj individuální plán plnit vstupem do „Přípravného období“ v projektu, které zpravidla trvalo 10 dnů a sloužilo k ověření úrovně znalostí, pracovních dovedností a motivace uživatele pro pravidelnou docházku do zaměstnání. V Přípravném období uživatel odpracoval každý den dva dvouhodinové bloky v areálu organizace, po kterých se zúčastnil vzdělávacích aktivit v Job klubu (1 hodina denně).

Pokud uživatel v Přípravném období řádně absolvoval 12 dvouhodinových pracovních bloků a 4 hodiny vzdělávání v Job klubu, mohl měl-li zájem, postoupit do další etapy projektu, do Podporovaného zaměstnání. Takových klientů bylo v projektu za dobu jeho realizace 38 a 35 z nich vstoupilo do Podporovaného zaměstnání, tj. uzavřeli s organizací pracovní smlouvu na dobu 6, respektive 3 (v závěru projektu) měsíců. V tomto zaměstnání odpracovalo 26 lidí úspěšně minimálně 3 měsíce a 15 lidí celou šestiměsíční dobu.

Ženy v Přípravném období i v Podporovaném zaměstnání pracovaly většinou v rámci úklidu budov a venkovních prostor areálu naší organizace.  Muži v areálu organizace vykonávali malířské práce, úklid a pomocné práce na při opravách budov.  Pod vedením pracovního trenéra se učili a zdokonalovali v používání pracovních nástrojů a zařízení. V průběhu prvních tří měsíců se v odpoledních hodinách uživatelé účastnili Skupinového a individuálního vzdělávání. Po celou dobu Podporovaného zaměstnání pracovala sociální pracovnice projektu ve spolupráci s vedoucím podporovaného zaměstnání s uživateli na plnění jejich úkolů v individuálních plánech, včetně hledání vhodného zaměstnání a účasti na rekvalifikacích a kurzech.

Samostatnou aktivitou projektu bylo Zajištění organizace, administrativy a publicity projektu, v rámci které manažerka věcné náplně a finanční manažerka projektu dohlížela průběžně na uplatňování domluvených postupů a sledovala naplňování výstupů projektu; upřesňovala postupy a ve spolupráci s pracovníky oddělení ESF HMP stanovovala řešení v případě nutnosti úprav aktivit. Dohlížela na správné vynakládání finančních prostředků a řešila změny rozpočtu. Pracovnice PR organizace zajišťovala publicitu projektu formou přípravy letáků, článků do tisku a povinné publicity v místě realizace projektu (loga a informace).

Naše zkušenosti z realizace projektu:

Pracovníci organizace zažili v průběhu projektu obtížnost řešení nepříznivé pracovní situace znevýhodněných osob. Poznali lépe mnohé příčiny jejich neúspěchu při hledání a vykonávání práce. Měli příležitost se radovat z některých pracovních i osobních úspěchů svých klientů a získali užitečné zkušenosti pro svou další sociální práci.

Příklad dobré praxe:

Pan Pavel byl bezdomovec se zápisem v rejstříku trestů se základním vzděláním. V minulosti byl několikrát trestaný. Díky účasti v našem projektu se opět vrátil do práce, získal pracovní smlouvu na dobu půl roku a pracoval za pomoci sociálního pracovníka na řešení své bytové i dluhové situace. Během prvních měsíců působení v projektu si pan Pavel mohl dovolit najít ubytovnu a rapidně si tak zlepšit bytovou situaci. Pan Pavel se začal pomalu zvedat „ze dna“ a získával sebevědomí. Pracovní trenér si ho na pracovišti velice chválil. Pečlivě vykonával svěřenou práci a skvěle fungoval v týmu. Po úspěšném zvládnutí zkušební doby jsme rozmýšleli, zda by mu v hledání další práce nepomohlo zvýšení kvalifikace. Společně jsme vybrali rekvalifikační kurz: Pracovník v sociálních službách. Tento kurz pan Pavel skvěle zvládl a zvládl i další 3 měsíce na našem pracovišti. Když nás po půl roce opouštěl, byli jsme na něho hrdí. Během tak krátké doby dokázal změnit tolik důležitých aspektů svého života. Nyní má práci v sociální službě – pomáhá starým lidem, bydlí se svou partnerkou v azylovém domě a splácí své dluhy. Z člověka naprosto závislého na sociálních dávkách se stal člověk schopný sám obstát v tomto „Velkém světě“.

Na projektu spolupracovali: Mgr. Aneta Žďárská, Petr Marván, Miloš Jaroš,  Ing. Radmila Pelnařová, Bc. Aneta Voldřichová, Ing. Dana Nevrlá, Bc. Jan Pech, Mgr. Vendula Starostová, Bc. Irena Lukáčová, Martin Švehla, Marta Čepelková

Realizátor projektu

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16, 19300 Praha 9 – Horní Počernice, tel.: 281 927 191-2, fax: 281 091 712, email: info@skphopo.cz, www.skphopo.cz