Projekty

V období 2019-2022 je sociální služba Azylový dům  SKP HOPO zapojena v projektu

PODPORA VYBRANÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB V KRAJSKÉ SÍTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ

HL. M. PRAHY NA ROKY 2019-2022

Projekt je zaměřen na zajištění dostupnosti poskytování a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období 2019 – 2022 a je spolufinancován Evropskou unií.

 

Budování kapacit a profesionalizace SKP HOPO

Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU. 

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice zahájilo 1. 9. 2016 dvouletý projekt financovaný z operačního programu Zaměstnanost.

CÍLEM projektu je zvýšit efektivnost hospodaření a důvěryhodnost organizace SKP HOPO prostřednictvím profesionalizace FR a PR, zvýšit kvalitu managementu prostřednictvím aktualizace strategických dokumentů, vytvořit strategický plán s provázaností na provozní aktivity organizace a zvýšit kvalitu služeb prostřednictvím hodnocení zpětných vazeb zaměstnanců, klientů a všech zainteresovaných stran a vyhodnocování kvantitativních i kvalitativních parametrů služby.

CÍLOVOU SKUPINOU projektu jsou zaměstnanci organizace SKP HOPO. Do projektu bude je zapojeno 15 zaměstnanců organizace, kteří se průběžně účastní jednotlivých klíčových aktivit. Zejména se bude jednat o týmovou spolupráci při tvorbě klíčových dokumentů, jako jsou strategický plán, fundraisingový a PR plán, či tvorba metodik.

Projekt je realizován prostřednictvím 5 klíčových aktivit, jejichž nejvýznamnějšími VÝSTUPY jsou:

 • strategický plán na období 5 let
 • fr plán na rok 2017 a 2018
 • metodika práce FR
 • pr plán na rok 2017 a 2018
 • metodika práce PR
 • aktualizované webové stránky s vazbou na FR aktivity
 • formalizované individuální plány
 • metodika hodnotícího pohovoru
 • metodika práce s dobrovolníky
 • metodika získávání zpětné vazby od klientů
 • metodika získávání zpětné vazby od odborných partnerů a třetích stran

KONTAKT:

Ing. Iveta Čepeláková, MBA, Ph.D., e-mail: iveta.cepelakova@seznam.cz, tel.: 739 088 805

Ing. Radmila Pelnařová, e-mail: pelnarova@skphopo.cz, tel.: 723 200 849

Prevence kriminality SKP HOPO

Tento projekt financuje hl.m. Praha v rámci městského programu ” Prevence kriminality”.

Název projektu:

PREVENCE KRIMINALITY

CÍLEM PROJEKTU

je vytvoření a posílení sociálně zdravého životního postoje a zásad slušného chování jako prevence sociálně-patologického jednání u nezletilých, ubytovaných s osobami o ně pečujícími v azylovém domě Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice (dále jen SKP HOPO).

PROSTŘEDKEM

je intenzivní kontakt s dětmi, při zapojení rodičů, nabízející alternativní způsob využití volného času, při kterém se vytvoří a prohloubí vztah důvěry mezi pracovníky SKP HOPO a rodinami s dětmi a aktivizuje se potenciál dětí i rodičů k sociálně zdravému způsobu života.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Děti a mládež ve věku od 5 do 18 let (převažující věková skupina od 8 do 14 let), které jsou se svými rodiči ubytovány v azylovém domě SKP HOPO.

Realizované projekty